Europos frontas

Autorius: National Socialist Šaltinis: http://ldiena.lt... 2024-05-22 06:25:00, skaitė 943, komentavo 8

Europos frontas

Šaltinis: SS Leitheft, 1944 m. vasaris

Kuo stipriau šis karas paveikia Europos žmones, tuo didesnę energiją jis juose pažadina ir išjudina. Pasenusios valdžios idėjos išnyksta po šio karo poveikiu, tarsi jų niekada nebūtų buvę. Versalio sutartyje įtvirtintas dirbtinis valstybių asortimentas sutriuškinamas, o kančiose ir ašarose gimsta nauja era. Mes patys esame tik banga tame potvynyje, kuris išjudina Europos žmones. Rasizmo ir socializmo idėjos sukrečia Europos žmones ir stumia juos į naujas valstybinio gyvenimo formas. Bolševikų ekspansijos ir priešo bombardavimo atakų žiaurumo veikiami, Europos žmonės nenumaldomai suartėja, ir atsiranda toks bendruomeniškumo jausmas, kokio niekada nebuvo ankstesniais vienintelės akivaizdžios Europos gerovės laikais. Būtų neteisinga lyginti Europos būklę su ta, kurioje ji atsidūrė, kai Prancūzijos revoliucija ir Napoleonas sukrėtė valstybes ir žmones. Tuomet revoliucinio potvynio bangos smogė pasenusiai, idėjų stokojančiai Europai, vadovaujamai reakcingojo kanclerio Metternicho, ir sugriovė Austrijos vadovaujamos Europos valstybių sambūrio netvirtą ir tuščiavidurę sistemą. Šiandienos Europa neatsiduria vien praeities išsaugojimo ir gynimo būklėje. Suvokdama savo vokiškąją tradiciją, ji griauna pasenusias valstybių sienas ir telkia žmones. Senajam pasauliui atstovauja priešas vakaruose ir rytuose. Kapitalizmas ir marksizmas yra tik liguisti pasenusios gyvenimo tikslo ir žmogaus vertės sampratos galiukai. Naująją Europą neša revoliucinės socializmo ir rasės idėjos energija. Todėl ji vienu metu atsiduria ir gynybos, ir puolimo būsenoje: puolimo, nes ligotam ir pasenusiam pasauliui priešpriešina geresnį. Socializmas yra ne tik Reicho vidaus programa, siekianti žmogiškosios tvarkos pasiekimų pagrindu, bet ir - žvelgiant už valstybės ribų - Europos liaudies Naujosios tvarkos programa, grindžiama laisvu liaudies vertybių plėtojimu ir istoriniais pasiekimais.

Reicho idėjos galia

Waffen-SS gretose šiandien kovoja olandai, flamandai, valonai, skandinavai, estai ir latviai, o netrukus ir kiti žmonės aprengs savo pabudusį jaunimą ta pačia uniforma ir taip sudarys Europos frontą su SS simboliu, kuris gimė iš šios valandos poreikio ir yra būsimos tvarkos Europoje pagrindas. Kas galėjo abejoti šios idėjos tvirtumu, tas pasitaiso, kai šiandien sutinka Waffen-SS tarnaujančius olandus ar estus, kurie yra fanatiškesni ir ryžtingesni Reicho idėjos gynėjai nei daugelis Reicho viduje esančių vokiečių. Taip mes sutinkame pripažinimą, kad šių vyrų tarnyba rytuose yra plieninė Reicho idėjos vonia. Vyrai, kovoję ten su Reicho vokiečių SS prieš bolševikus, viską metė už nugaros, visus prietarus, kurie vis dar trukdo jų amžininkams, nepasidalijusiems unikalia, sunkia fronto patirtimi. Kovoje su sunkiausiu priešininku atgimė Reicho idėja visu savo spindinčiu grožiu. Atsiranda europietiškas bendrumo jausmas, kuriam nebėra žinomos senose valstybinėse teorijose įstrigusių politikų dvejonės. Šie Europos savanoriai SS vadai ir esesininkai yra Europos fronto avangardas. Jie myli savo tėvynę, o kadangi ją myli ir giliai širdyje yra jai ištikimi, kaip karo prizo nori naujo pasaulio, organizuoto stipraus Reicho, kuris vienintelis gali išgelbėti jų tėvynę ir apsaugoti gyvą liaudies kūną. Be abejo, šie vyrai yra savo tautos mažumos. Tačiau pasaulio istoriją visada kuria nedaugelis vyrų, kurie turi drąsos ryžtis naujam. Abejonės seka tik vėliau. Užtenka pavartyti vieno tokio savanorio šeimos istoriją, kad pajustume, kaip galingai šį jaunuolį veikia Reicho idėja. Yra, pavyzdžiui, Flemingas. Jis kovoja Waffen-SS gretose. Jo tėvas - aukšto rango Belgijos kolonijų administratorius, dabar tarnauja Anglijoje; senelis buvo Belgijos parlamento narys, fanatiškas prancūzų kultūros atstovas prieš savo tėvynės flamandų opoziciją. Anūkas palaiko Reichą ir Adolfą Hitlerį. Koks epochų lūžis! Kokią stiprią trauką turi fiurerio asmenybė! Kaip galingai kalba kraujas ir Reicho idėja, kad šių žmonių jaunuoliai pareiškia esantys pasirengę mirti už šį Reichą, nuo kurio jų protėviai dešimtmečius, taip, šimtmečius gyveno atskirai!

SS užduotis Europoje

Todėl SS vis labiau įsitraukia į savo europinę užduotį: ji telkia pabudusį Europos jaunimą kovai prieš bolševizmą ir žydų plutokratijas. Kas galvoja, kad SS dėl to praranda savo pirminį pobūdį ar nukrypsta nuo griežtų Reicho principų, tas nesupranta revoliucinės nacionalsocializmo idėjos, peržengiančios nacionalinių valstybių sienas. Šiandien Europoje niekas netiki, kad ir kaip baigtųsi karas, kad sugrįš dirbtinė valstybinė Versalio sistema, už kurios egzistavimą dėkinga tik Anglijos kišimuisi į Europos reikalus. Suprantama, kad dėl šio karo poveikio nusitrynė istorinės raidos, dažnai trukusios tik kelis dešimtmečius, luobas, ir dabar vėl išryškėja bendros Europos liaudies šeimos šaknys. Germanų klajonių ir buvusių germanų gyvenviečių tarp Baltijos ir Juodosios jūrų iki Atlanto vandenyno ir Šiaurės Afrikos faktas suformavo kraujo vienybę Europoje ir sukūrė tai, ką vadiname Europos kultūra. Šių žmonių Naujoji tvarka kyla ant to paties pamato. Amerika ir Anglija neturi tikros politinės Naujosios tvarkos Europos žemyne programos. Jau šiandien į Europą jos žiūri tik kaip į koloniją, kurią ketina ekonomiškai išnaudoti. Bolševizmas lygiai taip pat mažai ką gali pasiūlyti Europai savo idėjomis. Marksizmas nepripažįsta jokios tikros liaudies, lygiai taip pat mažai, kaip į savo žodyną negali priimti kraujo sąvokos. Tik nacionalsocializmas patvirtina kiekvienos tikros liaudies šaknis. Jis žino, kad tik tas, kuris ištikimas savo tėvynei, gali būti ištikimas Reichui. Adolfo Hitlerio revoliucinis socializmas Europai reiškia ne tik Europos tautų tarpusavio santykių reguliavimą remiantis jų istoriniais pasiekimais ir dalyvavimu dabartinėje kovoje. Tik iš šio judėjimo pasaulėžiūros kyla kūrybinė jėga ir turtinga pilnatvė galimų Europos liaudies ir tautų ryšių su stipraus Reicho vadovybe. Reikia aiškiai matyti, kad vidinė ir išorinė Europos tvarka gali kilti tik iš nacionalsocialistinio požiūrio į istoriją gelmės. SS jau šiandien sudaro geležinį žiedą tų žmonių, kurie aistringomis širdimis trokšta Naujosios Europos tvarkos, vadovaujamos stipraus germaniškojo vidurio. Be šių vyrų dalyvavimo naujoji negali atsirasti. Mūsų žemyną tarsi purto aukšta karštinė; tai gimdymo skausmai naujos epochos, kuri nori kilti iš Europos žmonių šeimos kraujo bendruomenės ir socialistinės jų bendro gyvenimo tvarkos pagrindų.

Kad ir kokiu keliu likimas mus vestų link šio tikslo ir kad ir kokios nesėkmės mūsų lauktų, pats tikslas lieka nekintamas. Tai vienintelis tikslas, dėl kurio apskritai verta gyventi ir kovoti. SS žino, kad reikia pasitelkti viską, kad draugai iš Europos Rytų kartu su ja išaugtų į tokią pat kovos bendruomenę, kaip ir draugai iš Vakarų. Šiam tikslui pasiekti turi būti pasitelktas protingas elgesys, didelė dalis gebėjimų. SS išlieka bekompromisė savo principuose, o vykdydama praktines užduotis - kūrybinga ir dosni. Ji turi būti pakankamai lanksti, kad su kiekviena liaudimi elgtųsi pagal jos prigimtį ir istoriją. Mūsų uždavinys turi būti suformuoti Europos jaunimą į tvirtą ir ryžtingą frontą. Vakarų priešas nepasirengęs mirti už aukštesnį pasaulį, nes jo nepripažįsta. Rytuose esantis priešas atnešė liaudžiai tik priespaudą ir pažeminimą. Jei yra neatimamų žmogiškųjų vertybių, tai jas gina vokiečių kariuomenės frontas. Mūsų pusėje stovi nauja idėja. Į mūsų pusę galiausiai turi pakrypti likimo svarstyklės, jei išliksime tvirti ir suvoksime visą istorinę šios kovos atsakomybę.